Birmy International English, Jiaojiang District, Taizhou City

Address: No.509-521, on the fifth floor of Time Commercial Building, No.535 Shifu Avenue, Jiaojiang district

Birmy International English, Huangyan District

Address: No.07-1-5~07-2-1, on the1st floor of Dahuan Jiayuan Building, Shiji Avenue, Huangyan district, Taizhou city, Zhejiang Province

Birmy International English, Wenling City

Address: 11th floor of Chamber of Commerce Building, Wanchangzhong Road, Chendong Jiedao, Wenling city, Zhejiang Province

Birmy International English, Yuhuan County

Address: 2nd floor of Jiahui Building, Dongcheng Road, Yucheng Jiedao, Yuhuan County, Zhejiang Province

Birmy International English, Yuhua District, Changsha City

Address: 3rd floor of Jiatian International Building, No. 332, Furongzhong Road, Yuhua District, Changsha City

Birmy International English, Kaifu District, Changsha City

Address: 2-3 floor of Hunan Caifu Center, No. 468, Furongzhong Road, Kaifu District, Changsha City

Birmy English Training School, Yuelu District, Changsha City

Address: No. 468, Jinxingzhong Road, Yuelu District, Changsha City

Birmy English Training School (Sifangping), Kaifu District, Changsha City

Address: No.312, Huafu Building, Sanyi Avenue, Kaifu District, Chansha city, Hunan Province

History of Birmy Education

In September 2006, Jiaojiang branch school was founded in Taizhou.

In June 2007, Wenling branch school was founded in Taizhou.

In November 2007, Yuhua branch school was founded in Changsha.

In April 2008, Huangyan branch school was founded in Taizhou.

In January 2009, Kaifu branch school was founded in Changsha.

In June 2010, Yuhuan branch school was founded in Taizhou.

In August 2011, Yuelu branch school was founded in Changsha.

In August 2015,Sifangping branch school was founded in Changsha.

Front Desk