BirmyEnglishTraining School , Jiaojiang District, TaizhouCity

Address: 5th floor of TimeCommercialBuilding,No.535 Shifu Avenue,Jiaojiang District,Taizhou City, Zhejiang Province

BirmyEnglishTraining School, Huangyan District, TaizhouCity

Address: 1st floor of Dahuan,JiayuanBuilding,No.07-1-5-07-2-1 Shiji Avenue,Huangyan District,Taizhou City,Zhejiang Province

BirmyEnglishTraining School, WenlingCity

Address: 11th floor of Chamber of Commerce Building,Wanchangzhong Road,Chendong Jiedao, Wenling City,Zhejiang Province

BirmyEnglishTraining School, YuhuanCity

Address: 2nd floor of JiahuiBuilding,Dongcheng Road,Yucheng Jiedao,Yuhuan County,Zhejiang Province

Birmy English Training School, Luqiao District, Taizhou City

Address:The North Gate of Gangtai Shangpin Community,No.1199-12B Shuangshui Road,Luqiao District,Taizhou City,Zhejiang Province

BirmyEnglishTraining School, Yuhua District, ChangshaCity

Address: 3rd floor of JiatianInternationalBuilding,No.332 Furongzhong Road,Yuhua District,Changsha City,Hunan Province

Birmy English Training School, Furong District, Changsha City

Address:3rd Floor of Tongyinli Community,Bayi Road,Furong District,Changsha City,Hunan Province

BirmyEnglishTraining School, Yuelu District, ChangshaCity

Address: 1st floor of Junyuan Square,No.468 Jinxingzhong Road,Yuelu District,Changsha City,Hunan Province

BirmyEnglishTraining School, Kaifu District, ChangshaCity

Address: 2nd floor of HuafuBuilding,No.312 Sanyi Avenue,Kaifu District,Chansha City,Hunan Province

BirmyEnglishTraining School,Siming District,Xiamen City

Addres:Jiasheng Community E Group,No.499 Yundingzhong Road,Lianqian Street,Siming District,Xiamen City,Fujian Province

History of Birmy Education

In September 2006, Jiaojiang branch school was founded in Taizhou.

In June 2007, Wenling branch school was founded in Taizhou.

In November 2007, Yuhua branch school was founded in Changsha.

In April 2008, Huangyan branch school was founded in Taizhou.

In January 2009, Kaifu branch school was founded in Changsha.

In June 2010, Yuhuan branch school was founded in Taizhou.

In August 2011, Yuelu branch school was founded in Changsha.

In August 2015,Sifangping branch school was founded in Changsha.

Front Desk